VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load

파일 정보
안전 등급:82
행동 목록
기본 정보
MD5:5926916aad0069c58f647ca4fae11bca
파일 형식 :EXE
생산 회사 :
버전 :
쉘 또는 컴파일러 정보 :COMPILER:NSIS
서브 파일 정보:nsDialogs.dll / 4ccc4a742d4423f2f0ed744fd9c81f63 / DLL
System.dll / bf712f32249029466fa86756f5546950 / DLL
[NSIS].nsi / 7be703bf9af98e68dda4b0fe42ef327b / Unknown
2.ico / a5dc83f563b54ae296bc3faffe59a47c / Unknown
주요 행동
동작 설명:打开注册表_检测虚拟机相关
세부 정보:\REGISTRY\MACHINE\Software\VMware, Inc.
동작 설명:设置特殊文件夹属性
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
동작 설명:获取TickCount值
세부 정보:TickCount = 5353612, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353737, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353753, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353768, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353815, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353846, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353862, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353878, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353893, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353909, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353925, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353956, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353971, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353987, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5354003, SleepMilliseconds = 50.
프로세스 동작
동작 설명:创建本地线程
세부 정보:TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 2492, ThreadID = 2528, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 2492, ThreadID = 2544, StartAddress = 7C947EBB, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 2492, ThreadID = 2548, StartAddress = 7C930230, Parameter = 00000000
TargetProcess: %temp%\****.exe, InheritedFromPID = 1944, ProcessID = 2492, ThreadID = 2552, StartAddress = 6302B849, Parameter = 001A0638
동작 설명:创建下载文件进程
세부 정보:ImagePath = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\nsg4D.tmp\56a190le_1202000538.exe, CmdLine = 56a190le_1202000538.exe
ImagePath = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\nsg4D.tmp\Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe, CmdLine = Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe
파일 동작
동작 설명:创建文件
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsb4C.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\System.dll
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\2.ico
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6P4O8QNJ\wpad[1].dat
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6P4O8QNJ\cityjson[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\1.zip
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\nsf4E.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6P4O8QNJ\1202000538[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\56a190le_1202000538.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6P4O8QNJ\Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728[1].exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe
동작 설명:创建可执行文件
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\System.dll
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\1.zip
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\56a190le_1202000538.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe
동작 설명:覆盖已有文件
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\nsf4E.tmp
동작 설명:查找文件
세부 정보:FileName = C:\Documents and Settings
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\%temp%
FileName = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\nsg4D.tmp
FileName = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
FileName = C:\WINDOWS\system32\Ras\*.pbk
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
FileName = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\nsg4D.tmp\1.zip
FileName = C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\nsg4D.tmp\*.*
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\%temp%\C\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\nsg4D.tmp\1.zip
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\%temp%\C\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\nsg4D.tmp
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\%temp%\C\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\%temp%\C\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1
동작 설명:删除文件
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsb4C.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6P4O8QNJ\wpad[1].dat
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6P4O8QNJ\cityjson[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6P4O8QNJ\1202000538[1]
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\6P4O8QNJ\Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728[1].exe
동작 설명:设置特殊文件夹属性
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
동작 설명:修改文件内容
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\System.dll ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\2.ico ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\2.ico ---> Offset = 16429
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\2.ico ---> Offset = 32822
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\2.ico ---> Offset = 49069
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\2.ico ---> Offset = 68184
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\1.zip ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\56a190le_1202000538.exe ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe ---> Offset = 0
네트워크 동작
동작 설명:联网打开网址
세부 정보:InternetOpenUrlA: http://**.133.40.**:128/wpad.dat, hInternet = 0x00cc0010, Flags = 0x00000010
InternetOpenUrlA: ftp://f.i1236.com/ravnnnttt1/rav3490022.exe, hInternet = 0x00cc0004, Flags = 0x28400000
동작 설명:下载文件
세부 정보:URLDownloadToFileW: http://pv****om/cityjson ---> 1.zip
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\1.zip
URLDownloadToFileW: http://w.****om/go/full/201/1202000538 ---> 56a190le_1202000538.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\56a190le_1202000538.exe
URLDownloadToFileW: http://dl****om/ditui/zujian/Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe ---> Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe
URLDownloadToFileW: ftp://f.i1236.com/ravnnnttt1/rav3490022.exe ---> rav3490022.exe
동작 설명:连接指定站点
세부 정보:InternetConnectA: ServerName = pv****om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
InternetConnectA: ServerName = **.133.40.**, PORT = 128, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0010, hConnect = 0x00cc0014, Flags = 0x00000010
InternetConnectA: ServerName = w.****om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
InternetConnectA: ServerName = dl****om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
InternetConnectA: ServerName = f.****om, PORT = 21, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x29400002
동작 설명:打开HTTP连接
세부 정보:InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489), hSession = 0x00cc0004
InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Win32; Trident/4.0), hSession = 0x00cc0010
동작 설명:建立到一个指定的套接字连接
세부 정보:URL: wpad, IP: **.133.40.**:128, SOCKET = 0x00000520
URL: pv****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x0000051c
URL: w.****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x0000050c
URL: dl****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x0000051c
URL: f.****om, IP: **.133.40.**:21, SOCKET = 0x0000050c
동작 설명:读取网络文件
세부 정보:hFile = 0x00cc0018, BytesToRead =4010, BytesRead = 4010.
hFile = 0x00cc000c, BytesToRead =2048, BytesRead = 2048.
동작 설명:发送HTTP包
세부 정보:GET /wpad.dat HTTP/1.1 Accept: */* User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Win32; Trident/4.0) Host: **.133.40.**:128
GET /cityjson HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: pv****om Connection: Keep-Alive
GET /go/full/201/1202000538 HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: w.****om Connection: Keep-Alive
GET /ditui/zujian/Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: dl****om Connection: Keep-Alive
동작 설명:打开HTTP请求
세부 정보:HttpOpenRequestA: pv****om:80/cityjson, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400010
HttpOpenRequestA: **.133.40.**:128/wpad.dat, hConnect = 0x00cc0014, hRequest = 0x00cc0018, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00000010
HttpOpenRequestA: w.****om:80/go/full/201/1202000538, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400010
HttpOpenRequestA: dl****om:80/ditui/zujian/baidu_setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400010
동작 설명:按名称获取主机地址
세부 정보:GetAddrInfoW: computer
GetAddrInfoW: wpad
GetAddrInfoW: pv****om
GetAddrInfoW: w.****om
GetAddrInfoW: dl****om
GetAddrInfoW: f.****om
레지스트리 동작
동작 설명:修改注册表
세부 정보:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ESENT\Process\996E\DEBUG\Trace Level
동작 설명:删除注册表键值
세부 정보:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL
\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ESENT\Process\996E\DEBUG\Trace Level
동작 설명:打开注册表_检测虚拟机相关
세부 정보:\REGISTRY\MACHINE\Software\VMware, Inc.
기타 행동
동작 설명:创建互斥体
세부 정보:CTF.LBES.MutexDefaultS-*
CTF.Compart.MutexDefaultS-*
CTF.Asm.MutexDefaultS-*
CTF.Layouts.MutexDefaultS-*
CTF.TMD.MutexDefaultS-*
CTF.TimListCache.FMPDefaultS-*MUTEX.DefaultS-*
1
Local\ZonesCounterMutex
Local\ZoneAttributeCacheCounterMutex
Local\ZonesCacheCounterMutex
Local\ZonesLockedCacheCounterMutex
RasPbFile
동작 설명:创建事件对象
세부 정보:EventName = DINPUTWINMM
EventName = Global\userenv: User Profile setup event
EventName = Global\crypt32LogoffEvent
동작 설명:获取TickCount值
세부 정보:TickCount = 5353612, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353737, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353753, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353768, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353815, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353846, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353862, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353878, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353893, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353909, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353925, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353956, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353971, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5353987, SleepMilliseconds = 50.
TickCount = 5354003, SleepMilliseconds = 50.
동작 설명:调整进程token权限
세부 정보:SE_LOAD_DRIVER_PRIVILEGE
동작 설명:打开事件
세부 정보:HookSwitchHookEnabledEvent
_fCanRegisterWithShellService
\SECURITY\LSA_AUTHENTICATION_INITIALIZED
Global\SvcctrlStartEvent_A3752DX
\INSTALLATION_SECURITY_HOLD
Global\crypt32LogoffEvent
동작 설명:可执行文件签名信息
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\System.dll(签名验证: 未通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\1.zip(签名验证: 未通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\56a190le_1202000538.exe(签名验证: 未通过)
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe(签名验证: 未通过)
동작 설명:可执行文件MD5
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\System.dll ---> bf712f32249029466fa86756f5546950
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\1.zip ---> fe1d0ee5901dd167ee9b28eece31786c
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\56a190le_1202000538.exe ---> fe1d0ee5901dd167ee9b28eece31786c
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\nsg4D.tmp\Baidu_Setup_2.2.200.1470_ftn_1050123728.exe ---> fe1d0ee5901dd167ee9b28eece31786c
동작 설명:打开互斥体
세부 정보:Local\!IETld!Mutex
Local\_!MSFTHISTORY!_
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!temporary internet files!content.ie5!
Local\c:!documents and settings!administrator!cookies!
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!history!history.ie5!
Local\WininetStartupMutex
Local\WininetConnectionMutex
Local\WininetProxyRegistryMutex
RasPbFile
동작 설명:加载新释放的文件
세부 정보:Image: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\nsg4D.tmp\System.dll.
스크린 샷 실행
VirSCAN

VirSCAN 이란 | 개인정책 | 연락 | 친숙한 링크 | 도움지원
中国反网络病毒联盟
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号