VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load

文件信息
安全评分 :71
基本信息
MD5:d9b14143b9751f56e676237a0a5c8acb
文件类型:EXE
出品公司:b0y
版本:1.0.0.0---1.0.0.0
壳或编译器信息:COMPILER:Elan
关键行为
行为描述:隐藏指定窗口
详情信息:[Window,Class] = [,Afx:400000:b:10011:1900010:0]
[Window,Class] = [,Afx:400000:8:10011:1900015:0]
其他行为
行为描述:窗口信息
详情信息:Pid = 1460, Hwnd=0xb01c6, Text = 处理, ClassName = Button.
Pid = 1460, Hwnd=0xc01c2, Text = -支持文件拖放 -blog http://www.boy2b.info/ , ClassName = Edit.
Pid = 1460, Hwnd=0xd01c8, Text = 浏览, ClassName = Button.
Pid = 1460, Hwnd=0xb01de, Text = 文本文件, ClassName = Afx:400000:b:10011:1900015:0.
Pid = 1460, Hwnd=0xb016a, Text = 急速字典去重复 -b0y, ClassName = WTWindow.
行为描述:隐藏指定窗口
详情信息:[Window,Class] = [,Afx:400000:b:10011:1900010:0]
[Window,Class] = [,Afx:400000:8:10011:1900015:0]
运行截图
VirSCAN

VirSCAN 이란 | 개인정책 | 연락 | 友情链接 | 도움지원
Translated by Gus (south korea)
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号