VirSCAN VirSCAN

1, 당신은 모든 파일을 업로드할 수 있지만 최대 20Mb의 용량제한이 있다.
2, Rar/Zip 파일은 자동압축해제를 하지만 내부에 20개 파일보다 적어야 한다.
3, 압축된 파일이 'infected' 또는 'virus'로 암호화된 경우 진단할 수 있다.

언어선택
서비스 로드
Server Load

파일 정보
안전 등급:50
행동 목록
기본 정보
MD5:d0a78aa47c8e8c5fb360c5f0cd210acd
파일 형식 :Rar
생산 회사 :
버전 :
쉘 또는 컴파일러 정보 :
서브 파일 정보:使用说明.txt / ca4054301ffbe9bb3783ef09fcc20f03 / Unknown
安静QQ游戏中国象棋助手.exe / 92107b1b96f0af3519e48392862ff561 / EXE
주요 행동
동작 설명:设置特殊文件夹属性
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~\WebSlices~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds Cache
C:\Documents and Settings\Administrator\IECompatCache
동작 설명:查询注册表_检测虚拟机相关
세부 정보:\REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\SystemBiosVersion
동작 설명:获取TickCount值
세부 정보:TickCount = 222353, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222384, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222400, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222416, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222431, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222447, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222478, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222494, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222509, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222541, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222556, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222603, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222822, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222837, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222853, SleepMilliseconds = 5041.
프로세스 동작
동작 설명:创建进程
세부 정보:[0x00000a74]ImagePath = C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe, CmdLine = "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome
[0x00000ab4]ImagePath = C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe, CmdLine = "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2676 CREDAT:79873
[0x00000ba8]ImagePath = C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe, CmdLine = "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" SCODEF:2892 CREDAT:79873
동작 설명:创建本地线程
세부 정보:TargetProcess: 安静QQ游戏中国象棋助手.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2504, ThreadID = 2516, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: 安静QQ游戏中国象棋助手.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2504, ThreadID = 2520, StartAddress = 00402E5A, Parameter = 00359D9D
TargetProcess: 安静QQ游戏中国象棋助手.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2504, ThreadID = 2524, StartAddress = 00402E5A, Parameter = 00359D9D
TargetProcess: 安静QQ游戏中国象棋助手.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2504, ThreadID = 2580, StartAddress = 7C947EBB, Parameter = 00000000
TargetProcess: 安静QQ游戏中国象棋助手.exe, InheritedFromPID = 2000, ProcessID = 2504, ThreadID = 2584, StartAddress = 7C930230, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2504, ProcessID = 2676, ThreadID = 2684, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2504, ProcessID = 2676, ThreadID = 2688, StartAddress = 7C947EBB, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2504, ProcessID = 2676, ThreadID = 2692, StartAddress = 7C930230, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2504, ProcessID = 2676, ThreadID = 2696, StartAddress = 7C949B6F, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2504, ProcessID = 2676, ThreadID = 2700, StartAddress = 77E56C7D, Parameter = 00196870
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2504, ProcessID = 2676, ThreadID = 2704, StartAddress = 5DE05ABD, Parameter = 00198A28
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2504, ProcessID = 2676, ThreadID = 2708, StartAddress = 5DE05BC0, Parameter = 00196900
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2504, ProcessID = 2676, ThreadID = 2712, StartAddress = 0122F74F, Parameter = 00000218
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2676, ProcessID = 2740, ThreadID = 2752, StartAddress = 77DC845A, Parameter = 00000000
TargetProcess: iexplore.exe, InheritedFromPID = 2504, ProcessID = 2676, ThreadID = 2756, StartAddress = 77C0A341, Parameter = 003F6798
파일 동작
동작 설명:创建文件
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{3FB66FFC-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFE3B9.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{3FB66FFD-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFECB8.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\安静QQ象棋助手[1].rar
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\favicon[1].ico
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{4427B1AE-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DF640D.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{4427B1AF-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DF6C15.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\yixun_com[1]
동작 설명:创建可执行文件
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
동작 설명:查找文件
세부 정보:FileName = C:\Documents and Settings
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings
FileName = C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
FileName = C:\WINDOWS\system32\Ras\*.pbk
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk\*.pbk
FileName = C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
FileName = C:\Program Files\Common Files\Adobe
FileName = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat
FileName = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX
FileName = C:\Program Files\Java
FileName = C:\Program Files\Java\jre7
FileName = C:\Program Files\Java\jre7\bin
FileName = C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
FileName = C:\Documents and Settings\Administrator\Favorites
동작 설명:删除文件
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFE3B9.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFECB8.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\安静QQ象棋助手[1].rar
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C1OS62RY\favicon[1].ico
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DF640D.tmp
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DF6C15.tmp
동작 설명:设置特殊文件夹属性
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\History\History.IE5
C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~\WebSlices~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds\{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds Cache
C:\Documents and Settings\Administrator\IECompatCache
동작 설명:修改文件内容
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{3FB66FFC-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat ---> Offset = 512
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{3FB66FFC-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFE3B9.tmp ---> Offset = 16383
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFE3B9.tmp ---> Offset = 12288
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{3FB66FFC-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat ---> Offset = 3072
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{3FB66FFC-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat ---> Offset = 1536
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{3FB66FFD-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat ---> Offset = 512
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{3FB66FFD-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFECB8.tmp ---> Offset = 16383
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DFECB8.tmp ---> Offset = 12288
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{3FB66FFD-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat ---> Offset = 3072
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{4427B1AE-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat ---> Offset = 512
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\RecoveryStore.{4427B1AE-F9DB-11E8-91C0-7B****28}.dat ---> Offset = 0
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\~DF640D.tmp ---> Offset = 16383
네트워크 동작
동작 설명:下载文件
세부 정보:URLDownloadToFileW: http://ww****om/favicon.ico ---> C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico
동작 설명:打开指定IE网页
세부 정보:http://ww****om/安静QQ象棋助手.rar
동작 설명:连接指定站点
세부 정보:InternetConnectA: ServerName = tt****om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
InternetConnectA: ServerName = ww****om, PORT = 80, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0004, hConnect = 0x00cc0008, Flags = 0x00000000
InternetConnectA: ServerName = ur****om, PORT = 443, UserName = , Password = , hSession = 0x00cc0010, hConnect = 0x00cc0014, Flags = 0x00000200
동작 설명:打开HTTP连接
세부 정보:InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0), hSession = 0x00cc0004
InternetOpenA: UserAgent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489), hSession = 0x00cc0004
InternetOpenA: UserAgent: VCSoapClient, hSession = 0x00cc0010
동작 설명:建立到一个指定的套接字连接
세부 정보:URL: tt****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000280
URL: ww****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x000004e8
URL: ww****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000560
URL: ww****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000524
URL: ur****om, IP: **.133.40.**:443, SOCKET = 0x00000598
URL: ww****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000448
URL: ww****om, IP: **.133.40.**:80, SOCKET = 0x00000578
URL: ur****om, IP: **.133.40.**:443, SOCKET = 0x00000590
동작 설명:读取网络文件
세부 정보:hFile = 0x00cc000c, BytesToRead =102400, BytesRead = 102400.
hFile = 0x00cc000c, BytesToRead =4096, BytesRead = 4096.
hFile = 0x00cc000c, BytesToRead =2048, BytesRead = 2048.
hFile = 0x00cc0018, BytesToRead =4095, BytesRead = 4095.
동작 설명:发送HTTP包
세부 정보:GET /ksreg_public/logs/gg/gx1.txt HTTP/1.1 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) Accept: */* Host: tt****om Cache-Control: no-cache
GET /%E5%AE%89%E9%9D%99QQ%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E5%8A%A9%E6%89%8B.rar HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: zh-cn User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Accept-Encoding: gzip, deflate Host: ww****om Connection: Keep-Alive
GET /favicon.ico HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: ww****om Connection: Keep-Alive
GET /%E5%AE%89%E9%9D%99QQ%E8%B1%A1%E6%A3%8B%E5%8A%A9%E6%89%8B.rar HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: zh-cn Accept-Encoding: gzip, deflate User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Host: ww****om Connection: Keep-Alive
GET / HTTP/1.1 Accept: */* Accept-Language: zh-cn User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; KB974489) Accept-Encoding: gzip, deflate Host: ww****om Connection: Keep-Alive
동작 설명:打开HTTP请求
세부 정보:HttpOpenRequestA: tt****om:80/ksreg_public/logs/gg/gx1.txt, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x84000000
HttpOpenRequestA: ww****om:80/瀹夐潤qq璞℃鍔╂墜.rar, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400000
HttpOpenRequestA: ww****om:80/favicon.ico, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00600010
HttpOpenRequestA: ww****om:80/瀹夐潤qq璞℃鍔╂墜.rar, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400010
HttpOpenRequestA: ur****om:443/urs.asmx?msurs-client-key=anmjpbvpsgnktphytzs9da%3d%3d&msurs-patented-lock=fmuelquc1d0%3d, hConnect = 0x00cc0014, hRequest = 0x00cc0018, Verb: POST, Referer: , Flags = 0x04880300
HttpOpenRequestA: ww****om:80/, hConnect = 0x00cc0008, hRequest = 0x00cc000c, Verb: GET, Referer: , Flags = 0x00400200
HttpOpenRequestA: ur****om:443/urs.asmx?msurs-client-key=9nvriegvah0uhnejji0mka%3d%3d&msurs-patented-lock=hd4roaydihq%3d, hConnect = 0x00cc0014, hRequest = 0x00cc0018, Verb: POST, Referer: , Flags = 0x04880300
동작 설명:按名称获取主机地址
세부 정보:GetAddrInfoW: tt****om
GetAddrInfoW: ww****om
GetAddrInfoW: ur****om
레지스트리 동작
동작 설명:修改注册表
세부 정보:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Super-EC\禁止重复运行\
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\SavedLegacySettings
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Internet Explorer\Recovery\Active\{3FB66FFC-F9DB-11E8-91C0-7B****28}
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\0x00000000\{63800dac-e7ca-4df9-9a5c-20765055488d}\Enable
\REGISTRY\MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{1EA4DBF0-3C3B-11CF-810C-00AA00389B71}\1.1\0\win32\
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\Count
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\Time
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\LoadTime
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\iexplore\LoadTimeCount
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9}\iexplore\Count
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9}\iexplore\Time
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}\InprocServer32\ThreadingModel
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}\
동작 설명:删除注册表键值
세부 정보:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AutoConfigURL
동작 설명:查询注册表_检测虚拟机相关
세부 정보:\REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\SystemBiosVersion
동작 설명:删除注册表键
세부 정보:\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\0x00000000\{63800dac-e7ca-4df9-9a5c-20765055488d}\
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\0x00000000\
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\LanguageProfile\
\REGISTRY\USER\S-*\Software\Microsoft\CTF\TIP\{1188450c-fdab-47ae-80d8-c9633f71be64}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBB}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBC}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-0000-ABCDEFFEDCBC}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-FFFF-ABCDEFFEDCBA}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{CAFEEFAC-0017-0000-FFFF-ABCDEFFEDCBA}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\InprocServer32\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\CLSID\{8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}\
\REGISTRY\USER\S-*_CLASSES\JavaPlugin.1000\CLSID\
기타 행동
동작 설명:创建互斥体
세부 정보:RasPbFile
CTF.LBES.MutexDefaultS-*
CTF.Compart.MutexDefaultS-*
CTF.Asm.MutexDefaultS-*
CTF.Layouts.MutexDefaultS-*
CTF.TMD.MutexDefaultS-*
CTF.TimListCache.FMPDefaultS-*MUTEX.DefaultS-*
Local\ZonesCounterMutex
Local\ZoneAttributeCacheCounterMutex
Local\ZonesCacheCounterMutex
Local\ZonesLockedCacheCounterMutex
MSCTF.Shared.MUTEX.IOH
Local\!BrowserEmulation!SharedMemory!Mutex
ConnHashTable<2676>_HashTable_Mutex
oleacc-msaa-loaded
동작 설명:创建事件对象
세부 정보:EventName = DINPUTWINMM
EventName = Super-EC:禁止重复运行:
EventName = Global\userenv: User Profile setup event
EventName = Isolation Signal Registry Event (3FB66FF9-F9DB-11E8-91C0-7B****28, 0)
EventName = IE_EarlyTabStart_0xa78
EventName = Isolation Signal Registry Event (3FB66FFA-F9DB-11E8-91C0-7B****28, 0)
EventName = Local\IEDDEExecuteEvent
EventName = Local\RSS Eventing Event Event 00000a74
EventName = Local\ab4_29
EventName = IEFrame.EventCheckDefaultBrowser
EventName = Global\crypt32LogoffEvent
EventName = Isolation Signal Registry Event (4427B1AB-F9DB-11E8-91C0-7B****28, 0)
EventName = IE_EarlyTabStart_0xb50
EventName = Isolation Signal Registry Event (4427B1AC-F9DB-11E8-91C0-7B****28, 0)
EventName = MSCTF.SendReceive.Event.EEL.IC
동작 설명:查找指定窗口
세부 정보:NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Shell_TrayWnd,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [,Microsoft Internet Explorer]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [IEFrame,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [Static,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [MS_AutodialMonitor,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [MS_WebCheckMonitor,]
NtUserFindWindowEx: [Class,Window] = [CicLoaderWndClass,]
동작 설명:窗口信息
세부 정보:Pid = 2504, Hwnd=0x1034a, Text = 是(&Y), ClassName = Button.
Pid = 2504, Hwnd=0x1034c, Text = 否(&N), ClassName = Button.
Pid = 2504, Hwnd=0x1034e, Text = 发现最新版本, ClassName = Static.
Pid = 2504, Hwnd=0x40348, Text = 发现新版是否下载最新版?, ClassName = #32770.
동작 설명:获取TickCount值
세부 정보:TickCount = 222353, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222384, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222400, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222416, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222431, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222447, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222478, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222494, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222509, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222541, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222556, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222603, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222822, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222837, SleepMilliseconds = 5041.
TickCount = 222853, SleepMilliseconds = 5041.
동작 설명:调整进程token权限
세부 정보:SE_LOAD_DRIVER_PRIVILEGE
동작 설명:打开事件
세부 정보:HookSwitchHookEnabledEvent
\SECURITY\LSA_AUTHENTICATION_INITIALIZED
Super-EC:禁止重复运行:
Global\SvcctrlStartEvent_A3752DX
\INSTALLATION_SECURITY_HOLD
CTF.ThreadMIConnectionEvent.000007E8.00000000.00000010
CTF.ThreadMarshalInterfaceEvent.000007E8.00000000.00000010
MSCTF.SendReceive.Event.IOH.IC
MSCTF.SendReceiveConection.Event.IOH.IC
Isolation Signal Registry Event (3FB66FF9-F9DB-11E8-91C0-7B****28, 0)
MSFT.VSA.COM.DISABLE.2676
MSFT.VSA.IEC.STATUS.6c736db0
Isolation Signal Registry Event (3FB66FFA-F9DB-11E8-91C0-7B****28, 0)
IE_EarlyTabStart_0xa78
_fCanRegisterWithShellService
동작 설명:直接操作物理设备
세부 정보:\??\PhysicalDrive0
동작 설명:可执行文件签名信息
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico(签名验证: 未通过)
동작 설명:调用Sleep函数
세부 정보:[1]: MilliSeconds = 5041.
[2]: MilliSeconds = 5041.
[3]: MilliSeconds = 250.
동작 설명:隐藏指定窗口
세부 정보:[Window,Class] = [,Afx:400000:8:10011:1900015:0]
[Window,Class] = [,BrowserFrameGripperClass]
[Window,Class] = [缩放级别,ToolbarWindow32]
[Window,Class] = [,msctls_progress32]
[Window,Class] = [,SysLink]
[Window,Class] = [,Static]
[Window,Class] = [文件大小未知,Static]
[Window,Class] = [打开此类文件前总是询问(&W),Button]
[Window,Class] = [发行者:,Static]
[Window,Class] = [Windows Internet Explorer,IEFrame]
[Window,Class] = [,UniversalSearchBand]
[Window,Class] = [,TravelBand]
[Window,Class] = [,CommandBarClass]
[Window,Class] = [,ReBarWindow32]
[Window,Class] = [,TabBandClass]
동작 설명:可执行文件MD5
세부 정보:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Services\search_{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}.ico ---> fe1d0ee5901dd167ee9b28eece31786c
동작 설명:打开互斥体
세부 정보:RasPbFile
ShimCacheMutex
Local\_!MSFTHISTORY!_
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!temporary internet files!content.ie5!
Local\c:!documents and settings!administrator!cookies!
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!history!history.ie5!
Local\WininetStartupMutex
Local\WininetConnectionMutex
Local\WininetProxyRegistryMutex
Local\!IETld!Mutex
Local\!BrowserEmulation!SharedMemory!Mutex
CtfmonInstMutexDefaultS-*
Local\RSS Eventing Connection Database Mutex 00000a74
Local\c:!documents and settings!administrator!local settings!application data!microsoft!feeds cache!
Local\!IECompat!Mutex
스크린 샷 실행
VirSCAN

VirSCAN 이란 | 개인정책 | 연락 | 친숙한 링크 | 도움지원
거스 (Gus) 번역 (한국)
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号